Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

height

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości height

Za pomocą właściwości height możemy określić rozmiar wysokości obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości height

przeznaczenie

element HTML tworzący blok treści, lecz nie element HTML typu table-column-group, table-column

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

auto

wyjątki initial

iframe, video, canvas

animowanie

tak, lecz tylko wartość rozmiar

Interpretacja właściwości height

Firefox

tak

Interpretuje wartość fit-content, lecz z przedrostkiem "-moz-", czyli zapis "-moz-fit-content".

Dla wartości stretch interpretuje tylko zapis alternatywny "-moz-available".

Google Chrome

tak

Dla wartości stretch interpretuje tylko zapis alternatywny "-webkit-fill-available".

Safari

tak

Opera

tak

Dla wartości stretch interpretuje tylko zapis alternatywny "-webkit-fill-available".

Internet Explorer

tak

Nie interpretuje wartości stretch, min-content, max-content oraz fit-content.

Edge

tak

Dla wartości stretch interpretuje tylko zapis alternatywny "-webkit-fill-available".

Zobacz więcej informacji o interpretacji wartości , , , właściwości "height".

Opis wartości właściwości height

auto

Wyjaśnienie

Wartość auto jest domyślną wartością właściwości height.

Domyślnie element HTML posiada automatyczny rozmiar wysokości obszaru zawartości. Automatyczny rozmiar wysokości obszaru zawartości elementu HTML ustalany jest automatycznie przez przeglądarkę internetową na podstawie różnych czynników.

Sposoby ustalania przez przeglądarkę internetową automatycznego rozmiaru wysokości obszaru zawartości różnych elementów HTML

 • gdy element HTML jest elementem dzieckiem elementu HTML typu flex lub inline-flex oraz gdy element HTML typu flex lub inline-flex posiada wierszowy kierunek układania się dla elementów dzieci, wtedy automatyczny rozmiar wysokości obszaru zawartości elementów dzieci ustalany jest przez przeglądarkę internetową w taki sam sposób, jak dla wartości stretch, natomiast gdy element HTML typu flex lub inline-flex posiada kolumnowy kierunek układania się dla elementów dzieci, wtedy automatyczny rozmiar wysokości obszaru zawartości elementów dzieci ustalany jest przez przeglądarkę internetową w taki sam sposób, jak dla wartości fit-content
 • gdy element HTML jest elementem HTML należącym do siatki elementu HTML typu grid lub inline-grid, wtedy automatyczny rozmiar wysokości obszaru zawartości elementu HTML ustalany jest przez przeglądarkę internetową w taki sam sposób, jak dla wartości fit-content, chyba że wartość właściwości align-self danego elementu HTML wskazuje na wartość stretch, wtedy automatyczny rozmiar wysokości obszaru zawartości elementu HTML ustalany jest przez przeglądarkę internetową w taki sam sposób, jak dla wartości stretch
 • niezależnie od wszystkich wyżej wymienionych zasad, gdy element HTML posiada pozycję absolute lub pozycję fixed, wtedy automatyczny rozmiar wysokości obszaru zawartości elementu HTML ustalany jest przez przeglądarkę internetową w taki sam sposób, jak dla wartości fit-content, ponadto gdy element HTML posiada właściwość top wraz z wartością różną od wartości auto oraz właściwość bottom wraz z wartością różną od wartości auto, wtedy automatyczny rozmiar wysokości obszaru zawartości elementu HTML dodatkowo może zostać rozciągnięty względem górnej oraz dolnej krawędzi obszaru pozycjonowania
 • w każdym innym przypadku automatyczny rozmiar wysokości obszaru zawartości elementu HTML najczęściej dopasowuje się do ilości posiadanej treści do wyświetlenia przez dany element HTML

Gdy automatyczny rozmiar wysokości elementu HTML w jakikolwiek sposób uzależniony jest od posiadanej treści do wyświetlenia przez ten element HTML, wtedy rozmiar wysokości siatki elementu HTML typu grid lub inline-grid może również wpłynąć na finalnie ustalony przez przeglądarkę internetową automatyczny rozmiar wysokości tego elementu HTML.

Przykład

 height:auto;
rozmiar wysokości obszaru zawartości tego elementu "div" został automatycznie określony przez przeglądarkę internetową

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiar wysokości obszaru zawartości tego elementu "div" został automatycznie określony przez przeglądarkę internetową
  </div>

 </body>
</html>

rozmiar

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości height oraz dowolnej nieujemnej liczby wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub za pomocą procentów możemy określić rozmiar wysokości obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML.

Wartości procentowe

wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru wysokości obszaru zawartości najbliższego powiązanego elementu przodka

gdy dany element HTML jest elementem HTML należącym do siatki elementu HTML tworzącego układ siatki, wtedy wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru znajdującego się pomiędzy początkową krawędzią wierszową, a końcową krawędzią wierszową miejsca, do którego został przypisany dany element HTML

Dla zaawansowanych

w pierwszym z wymienionych przypadków wartość procentowa nie może zostać obliczona przez przeglądarkę internetową, gdy finalny rozmiar wysokości obszaru zawartości wspomnianego elementu przodka jest nieznany

sytuacje, gdy finalny rozmiar wysokości obszaru zawartości wspomnianego elementu przodka jest nieznany:

 • gdy element przodek posiada właściwość height wraz z wartością auto lub wartością wyrażoną za pomocą procentów, które nie mogą zostać obliczone przez przeglądarkę internetową, lecz tylko w sytuacji, gdy element HTML, do którego chcemy dodać właściwość height wraz z wartością wyrażona za pomocą procentów posiada pozycję static lub pozycję relative

Przykład

 height:300px;
rozmiar wysokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi 300 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "height" wraz z wartością "300px"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    height:300px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiar wysokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi 300 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "height" wraz z wartością "300px"
  </div>

 </body>
</html>

stretch

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości stretch właściwości height możemy sprawić, że rozmiar wysokości obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML zostanie rozciągnięty wzdłuż rozmiaru wysokości wolnej przestrzeni obszaru, do którego należy ten element HTML.

Przykład

 height:stretch;
div#dziecko

Rozmiar wysokości obszaru zawartości przykładowego elementu "div#dziecko" został rozciągnięty wzdłuż rozmiaru wysokości wolnej przestrzeni obszaru zawartości przykładowego elementu "div#rodzic", ponieważ do wspomnianego elementu "div#dziecko" została dodana właściwość "height" wraz z wartością "stretch".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #rodzic {
    height:150px;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:red;
   }

   #dziecko {
    height:stretch;
    height:-moz-available;
    height:-webkit-fill-available;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">
   <div id="dziecko">div#dziecko</div>
  </div>

 </body>
</html>

min-content

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości min-content właściwości height możemy sprawić, że rozmiar wysokości obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML uzależniony będzie od najszerszej pojedynczej posiadanej treści do wyświetlenia przez ten element HTML.

Informacje dodatkowe

gdy rozmiar wysokości elementu HTML nie znajduje się pomiędzy początkową oraz końcową krawędzią liniową tego elementu HTML, czyli na osi liniowej, wtedy wartość min-content działa na takiej samej zasadzie, jak wartość auto

Przykład

 height:min-content;
ABCD EFGHIJK LM NOP QRSTU V WXYZ

Rozmiar wysokości obszaru zawartości przykładowego elementu "div" uzależniony jest od najszerszej pojedynczej posiadanej treści do wyświetlenia przez przykładowy element "div", ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "height" wraz z wartością "min-content" (w tym wypadku wspomnianą treścią jest ciąg znaków "EFGHIJK").

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    writing-mode:vertical-rl;
    height:min-content;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ABCD EFGHIJK LM NOP QRSTU V WXYZ
  </div>

 </body>
</html>

max-content

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości max-content właściwości height możemy sprawić, że rozmiar wysokości obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML uzależniony będzie od możliwie najszerszej posiadanej treści do wyświetlenia przez ten element HTML.

Informacje dodatkowe

gdy rozmiar wysokości elementu HTML nie znajduje się pomiędzy początkową oraz końcową krawędzią liniową tego elementu HTML, czyli na osi liniowej, wtedy wartość max-content działa na takiej samej zasadzie, jak wartość auto

Przykład

 height:max-content;
ABCD EFGHIJK LM NOP QRSTU V WXYZ

Rozmiar wysokości obszaru zawartości przykładowego elementu "div" uzależniony jest od możliwie najszerszej posiadanej treści do wyświetlenia przez przykładowy element "div", ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "height" wraz z wartością "max-content" (w tym wypadku wspomnianą treścią jest ciąg znaków "ABCD EFGHIJK LM NOP QRSTU V WXYZ").

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    writing-mode:vertical-rl;
    height:max-content;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ABCD EFGHIJK LM NOP QRSTU V WXYZ
  </div>

 </body>
</html>

fit-content

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości fit-content właściwości height możemy sprawić, że wartością rozmiaru wysokości obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML będzie możliwie największa wartość mieszcząca się w zakresie wartości od min-content do max-content.

W tym wypadku wartość większa od wartości min-content nie może powodować przepełnienia.

W tym wypadku rozmiarem wysokości obszaru zawartości elementu HTML reprezentującego treść zewnętrzną (plik graficzny, plik audio, plik video itp.) będzie rozmiar, na który wskazuje wartość min-content, ponadto rozmiar ten może zostać dodatkowo równomiernie przeskalowany na podstawie posiadanej przez element HTML wartości właściwości width.

Informacje dodatkowe

gdy rozmiar wysokości elementu HTML nie znajduje się pomiędzy początkową oraz końcową krawędzią liniową tego elementu HTML, czyli na osi liniowej, wtedy wartość fit-content działa na takiej samej zasadzie, jak wartość auto

Przykład

 height:fit-content;
div#rodzic
DIV#DZIECKO ABCD EFGHIJK LM NOP QRSTU V WXYZ

Wartością rozmiaru wysokości obszaru zawartości przykładowego elementu "div#dziecko" jest możliwie największa wartość mieszcząca się w zakresie wartości od "min-content" do "max-content" oraz niepowodująca przepełnienia rozmiaru wysokości obszaru zawartości przykładowego elementu "div#rodzic", ponieważ do wspomnianego elementu "div#dziecko" została dodana właściwość "height" wraz z wartością "fit-content".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #rodzic {
    writing-mode:vertical-rl;
    height:200px;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:red;
   }

   #dziecko {
    height:fit-content;
    height:-moz-fit-content;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">
   div#rodzic
   <div id="dziecko">
    DIV#DZIECKO ABCD EFGHIJK LM NOP QRSTU V WXYZ
   </div>
  </div>

 </body>
</html>