Ostatnio edytowany:

grid-template-rows

Autor: Virtual Patriot

Opis właściwości grid-template-rows

Za pomocą właściwości grid-template-rows możemy określić nazwy poszczególnych linii wierszowych budujących siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki, jak również możemy określić rozmiar wysokości poszczególnych wierszy budujących siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki.

Informacje dodatkowe

każda wysokość związana z właściwością grid-template-rows tyczy się wysokości logicznej

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości grid-template-rows

przeznaczenie
pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

none

wyjątki initial

brak

animowanie

tak

Interpretacja właściwości grid-template-rows

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości grid-template-rows

none

Opis

Wartość none jest domyślną wartością właściwości grid-template-rows.

Domyślnie poszczególne linie wierszowe budujące siatkę elementu HTML tworzącego układ siatki nie posiadają swoich nazw, ponadto rozmiar wysokości poszczególnych wierszy budujących siatkę elementu HTML tworzącego układ siatki uzależniony jest od wartości właściwości grid-auto-rows.

Przykład

 grid-template-rows:none;
div-1
div-2
div-3
div-4
div-5

Poszczególne linie wierszowe budujące siatkę przykładowego elementu "div#gridbox" nie posiadają swoich nazw, ponadto poszczególne wiersze budujące siatkę przykładowego elementu "div#gridbox" posiadają automatyczny rozmiar wysokości.

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #gridbox {
    display:grid;
    background-color:#CBFFFF;
   }

   #gridbox > div {
    padding:0.5em;
    font-size:1.3em;
   }

   #gridbox > :nth-child(1) {
    grid-row-start:1;
    grid-row-end:3;
    grid-column-start:1;
    grid-column-end:5;
    background-color:red;
   }

   #gridbox > :nth-child(2) {
    grid-row-start:1;
    grid-row-end:5;
    grid-column-start:5;
    grid-column-end:7;
    background-color:orange;
   }

   #gridbox > :nth-child(3) {
    grid-row-start:5;
    grid-row-end:7;
    grid-column-start:3;
    grid-column-end:7;
    background-color:yellow;
   }

   #gridbox > :nth-child(4) {
    grid-row-start:3;
    grid-row-end:7;
    grid-column-start:1;
    grid-column-end:3;
    background-color:pink;
   }

   #gridbox > :nth-child(5) {
    grid-row-start:3;
    grid-row-end:5;
    grid-column-start:3;
    grid-column-end:5;
    background-color:gold;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="gridbox">
   <div>div-1</div>
   <div>div-2</div>
   <div>div-3</div>
   <div>div-4</div>
   <div>div-5</div>
  </div>

 </body>
</html>

pierwszy wzorzec wartości

Opis

Za pomocą właściwości grid-template-rows oraz jednego z góry zdefiniowanych wzorców wartości możemy określić nazwy poszczególnych linii wierszowych budujących siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki, jak również możemy określić rozmiar wysokości poszczególnych wierszy budujących siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki.

Składniki pierwszego wzorca wartości właściwości grid-template-rows

Ważne

możemy podać więcej par składników name size, dzięki czemu kolejne linie wierszowe budujące siatkę elementu HTML tworzącego układ siatki mogą posiadać swoją nazwę, a kolejne wiersze budujące siatkę elementu HTML tworzącego układ siatki mogą posiadać określony rozmiar wysokości

Informacje dodatkowe

domyślnie każda linia wierszowa budująca siatkę elementu HTML tworzącego układ siatki posiada swój własny numer (pierwsza linia wierszowa posiada numer 1, druga linia wierszowa posiada numer 2 itd.)

jedną z osi, jaką posiada każdy element HTML, jest oś blokowa. Oś blokowa ma swój początek przy początkowej krawędzi blokowej elementu HTML, a koniec przy końcowej krawędzi blokowej elementu HTML.

linie wierszowe budujące siatkę elementu HTML tworzącego układ siatki układają się w obszarze zawartości tego elementu HTML (jedna po drugiej w szeregu od początkowej krawędzi blokowej do końcowej krawędzi blokowej)

do między innymi numeru linii wierszowej siatki lub nazwy linii wierszowej siatki możemy odwołać się w konkretnym celu za pomocą następujących właściwości CSS: grid-row-start, grid-row-end, grid-row, grid-area

Przykładowe zapisy

150px 200px 250px

[r1] 150px [r2] 30% [r3] 100px [r4]

[r1 x1] min-content [r2 x2] max-content [r3 x3]

[r1] 100px [r2] 1fr [r3] 2fr [r4]

[x1] 200px [x2] auto [x3]

[x1] minmax(auto, 300px) [x2] fit-content(400px) [x3]

repeat(5, 100px)

repeat(7, [r] auto [x])

repeat(10, [r] 10%) [r]

[r] repeat(3, 200px [r])

name

Składnik name nie jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości grid-template-rows. Składnik name określa nazwę linii wierszowej budującej siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki.

Dostępne wartości

wartość własna (dodatkowo z wyłączeniem wartości span)

Sposób podawania

wybraną nazwę należy podać pomiędzy nawiasem kwadratowym [], ponadto jeżeli z jakiegoś powodu chcemy, aby dana linia wierszowa budująca siatkę elementu HTML tworzącego układ siatki posiadała więcej niż jedną nazwę, wtedy do danego nawiasu kwadratowego należy dodać kolejną nazwę (wszystkie nazwy należy oddzielić od siebie przynajmniej jednym białym znakiem (zazwyczaj znakiem spacji))

Wartość domyślna

brak

size

Składnik size jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości grid-template-rows. Składnik size określa rozmiar wysokości wiersza budującego siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki.

Dostępne wartości

dowolna nieujemna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub procenty

Wartości procentowe

wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru wysokości obszaru zawartości elementu HTML tworzącego układ siatki

Dla zaawansowanych

gdy rozmiar wysokości obszaru zawartości elementu HTML tworzącego układ siatki uzależniony jest wyłącznie od rozmiaru wysokości wierszy budujących siatkę, wtedy wartości procentowe działają na takiej samej zasadzie, jak wartość auto

Sytuacje, gdy rozmiar wysokości obszaru zawartości elementu HTML tworzącego układ siatki uzależniony jest wyłącznie od rozmiaru wysokości wierszy budujących siatkę:

 • gdy element HTML tworzący układ siatki jest typu inline-grid oraz nie posiada w żaden sposób ustalonego stałego rozmiaru wysokości obszaru zawartości
 • gdy element HTML tworzący układ siatki jest pływającym elementem HTML oraz nie posiada w żaden sposób ustalonego stałego rozmiaru wysokości obszaru zawartości
 • gdy element HTML tworzący układ siatki posiada pozycję absolute lub pozycję fixed oraz nie posiada w żaden sposób ustalonego stałego rozmiaru wysokości obszaru zawartości
Wartość domyślna

brak

Dodatkowe dostępne wartości składnika size

min-content

Wartość min-content składnika size właściwości grid-template-rows działa na takiej samej zasadzie, jak wartość auto.

max-content

Wartość max-content składnika size właściwości grid-template-rows działa na takiej samej zasadzie, jak wartość auto.

auto

Wartość auto składnika size sprawia, że rozmiar wysokości wiersza budującego siatkę elementu HTML tworzącego układ siatki uzależniony jest od ilości posiadanej treści do wyświetlenia przez dany wiersz.

Dzięki wartości "auto" występujący na osi blokowej elementu HTML tworzącego układ siatki rozmiar wiersza budującego siatkę dodatkowo może zostać rozciągnięty za pomocą wartości stretch właściwości align-content.

grid-template-rows:auto;

wartość auto jako rozmiar wysokości wiersza siatki

fr

Za pomocą specjalnej jednostki fr oraz dowolnej nieujemnej liczby możemy określić rozmiar wysokości wiersza budującego siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki.

Wartość wyrażona za pomocą jednostki fr obliczana jest przez przeglądarkę internetową proporcjonalnie na podstawie rozmiaru wolnej przestrzeni, jaki pozostał wzdłuż osi blokowej w obszarze zawartości elementu HTML tworzącego układ siatki. Aby ustalić potrzebną proporcję przeglądarka internetowa bierze pod uwagę tylko te wiersze budujące siatkę, które posiadają rozmiar wysokości wyrażony za pomocą jednostki fr.

grid-template-rows:4fr 3fr 7fr;

wartość wyrażona za pomocą jednostki fr jako rozmiar wysokości wiersza siatki

W ten sposób obliczony przez przeglądarkę internetową rozmiar wysokości jest tylko sugerowanym minimalnym rozmiarem wysokości, co oznacza, że rozmiar ten może zostać dodatkowo pomniejszony lub powiększony, gdy jest to konieczne (np. w sytuacji gdy jeden z wierszy posiada treść niemieszczącą się w ten sposób obliczonym rozmiarze wysokości, wtedy rozmiar wysokości danego wiersza może zostać powiększony, natomiast rozmiar wysokości pozostałych wierszy może zostać równomiernie pomniejszony).

Wartość wyrażona za pomocą jednostki "fr" nie może wystąpić w funkcji calc().

Dla zaawansowanych

jeżeli rozmiar wolnej przestrzeni, jaki pozostał wzdłuż osi blokowej w obszarze zawartości elementu HTML tworzącego układ siatki jest nieokreślony, wtedy przeglądarka internetowa ustala ile wynosi wartość hipotetycznego 1fr, dzięki czemu przeglądarka internetowa może obliczyć rozmiar wysokości wszystkich docelowych wierszy budujących siatkę. Aby odnaleźć wartość hipotetycznego 1fr przeglądarka internetowa pierw ustala, na podstawie wartości auto, rozmiar wysokości wszystkich wierszy posiadających wartość wyrażoną za pomocą jednostki fr, a następnie w ten sposób ustalony rozmiar wysokości każdego wiersza dzieli przez ilość fr posiadaną przez dany wiersz w celu odnalezienia największej wartości, która staje się wartością hipotetycznego 1fr.

Sytuacje, gdy rozmiar wolnej przestrzeni, jaka pozostała wzdłuż osi blokowej w obszarze zawartości elementu HTML tworzącego układ siatki jest nieokreślony:

 • gdy element HTML tworzący układ siatki jest typu inline-grid oraz nie posiada w żaden sposób ustalonego stałego rozmiaru wysokości obszaru zawartości
 • gdy element HTML tworzący układ siatki jest pływającym elementem HTML oraz nie posiada w żaden sposób ustalonego stałego rozmiaru wysokości obszaru zawartości
 • gdy element HTML tworzący układ siatki posiada pozycję absolute lub pozycję fixed oraz nie posiada w żaden sposób ustalonego stałego rozmiaru wysokości obszaru zawartości
minmax()

Za pomocą specjalnej funkcji minmax() możemy określić przedział wartości, jaki może posiadać rozmiar wysokości wiersza budującego siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki.

Parametry funkcji minmax()

min

Parametr min jest wymaganym parametrem funkcji minmax(). Parametr min określa wartość minimalną przedziału wartości.

Dostępne wartości

dowolna nieujemna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub procenty, jak również wartość min-content, max-content lub wartość auto

Wartość domyślna

brak

max

Parametr max jest wymaganym parametrem funkcji minmax(). Parametr max określa wartość maksymalną przedziału wartości.

Dostępne wartości

dowolna nieujemna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub jednostką fr lub procenty, jak również wartość min-content, max-content lub wartość auto

Informacje dodatkowe

jeżeli podana przez nas wartość parametru max okaże się mniejsza od podanej przez nas wartości parametru min, wtedy wartość parametru max jest ignorowana

Wartość domyślna

brak

fit-content()

Funkcja fit-content() składnika size właściwości grid-template-rows działa na takiej samej zasadzie, jak wartość auto.

repeat()

Za pomocą specjalnej funkcji repeat() możemy określić rozmiar wysokości poszczególnych wierszy budujących siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki. Dodatkowo możemy określić nazwy poszczególnych linii wierszowych budujących siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki.

Parametry funkcji repeat()

number

Parametr number jest wymaganym parametrem funkcji repeat(). Parametr number określa ilość powtórzeń parametru pattern w celu uzyskania ostatecznej wartości.

Dostępne wartości

dowolna dodatnia liczba całkowita

Wartość domyślna

brak

pattern

Parametr pattern jest wymaganym parametrem funkcji repeat(). Parametr pattern określa wzorzec, który powinien zostać powtórzony ilość razy, na którą wskazuje wartość parametru number.

Dostępne wartości

pierwszy wzorzec wartości

Informacje dodatkowe

w podanym przez nas wzorcu nie może wystąpić funkcja repeat()

gdy w podanym przez nas zapisie wartość parametru number jest większa od wartości 1 oraz gdy pierwszą oraz ostatnią wartością wzorca jest wartość określająca nazwę linii wierszowej, wtedy obie wspomniane nazwy będą dotyczyły jednej i tej samej kolejnej linii wierszowej (przykładowo zapis repeat(2, [r1] 100px [r2]) będzie równoznaczny z wartością [r1] 100px [r2 r1] 100px [r2])

Wartość domyślna

brak

grid-template-rows:[r1] 80px [r2] 80px [r3] 80px [r4] 80px [r5] 80px [r6] 80px [r7];

schemat tworzenia nazw linii wierszowych oraz rozmiaru wysokości poszczególnych wierszy budujących siatkę

Przykład

 grid-template-rows:[r1] 40px [r2] 60px [r3] 45px [r4] 65px [r5] 50px [r6] 70px [r7];
div-1
div-2
div-3
div-4
div-5

Nazwami poszczególnych linii wierszowych budujących siatkę przykładowego elementu "div#gridbox" są kolejno nazwy: "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7", ponadto rozmiar wysokości poszczególnych wierszy budujących siatkę przykładowego elementu "div#gridbox" kolejno wynosi: 40 pikseli, 60 pikseli, 45 pikseli, 65 pikseli, 50 pikseli, 70 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu "div#gridbox" została dodana właściwość "grid-template-rows" wraz z następującymi wartościami: "[r1] 40px [r2] 60px [r3] 45px [r4] 65px [r5] 50px [r6] 70px [r7]".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #gridbox {
    display:grid;
    grid-template-rows:[r1] 40px [r2] 60px [r3] 45px [r4] 65px [r5] 50px [r6] 70px [r7];
    grid-template-columns:[c1] 60px [c2] 70px [c3] 65px [c4] 75px [c5] 70px [c6] 80px [c7];
    background-color:#CBFFFF;
   }

   #gridbox > div {
    padding:0.5em;
    font-size:1.3em;
   }

   #gridbox > :nth-child(1) {
    grid-row-start:r1;
    grid-row-end:r3;
    grid-column-start:c1;
    grid-column-end:c5;
    background-color:red;
   }

   #gridbox > :nth-child(2) {
    grid-row-start:r1;
    grid-row-end:r5;
    grid-column-start:c5;
    grid-column-end:c7;
    background-color:orange;
   }

   #gridbox > :nth-child(3) {
    grid-row-start:r5;
    grid-row-end:r7;
    grid-column-start:c3;
    grid-column-end:c7;
    background-color:yellow;
   }

   #gridbox > :nth-child(4) {
    grid-row-start:r3;
    grid-row-end:r7;
    grid-column-start:c1;
    grid-column-end:c3;
    background-color:pink;
   }

   #gridbox > :nth-child(5) {
    grid-row-start:r3;
    grid-row-end:r5;
    grid-column-start:c3;
    grid-column-end:c5;
    background-color:gold;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="gridbox">
   <div>div-1</div>
   <div>div-2</div>
   <div>div-3</div>
   <div>div-4</div>
   <div>div-5</div>
  </div>

 </body>
</html>

drugi wzorzec wartości

Opis

Za pomocą właściwości grid-template-rows oraz jednego z góry zdefiniowanych wzorców wartości możemy określić nazwy poszczególnych linii wierszowych budujących siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki, jak również możemy określić rozmiar wysokości poszczególnych wierszy budujących siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki.

Składniki drugiego wzorca wartości właściwości grid-template-rows

Ważne

możemy podać więcej par składników name size, dzięki czemu kolejne linie wierszowe budujące siatkę elementu HTML tworzącego układ siatki mogą posiadać swoją nazwę, a kolejne wiersze budujące siatkę elementu HTML tworzącego układ siatki mogą posiadać określony rozmiar wysokości

Informacje dodatkowe

domyślnie każda linia wierszowa budująca siatkę elementu HTML tworzącego układ siatki posiada swój własny numer (pierwsza linia wierszowa posiada numer 1, druga linia wierszowa posiada numer 2 itd.)

jedną z osi, jaką posiada każdy element HTML, jest oś blokowa. Oś blokowa ma swój początek przy początkowej krawędzi blokowej elementu HTML, a koniec przy końcowej krawędzi blokowej elementu HTML.

linie wierszowe budujące siatkę elementu HTML tworzącego układ siatki układają się w obszarze zawartości tego elementu HTML (jedna po drugiej w szeregu od początkowej krawędzi blokowej do końcowej krawędzi blokowej)

do między innymi numeru linii wierszowej siatki lub nazwy linii wierszowej siatki możemy odwołać się w konkretnym celu za pomocą następujących właściwości CSS: grid-row-start, grid-row-end, grid-row, grid-area

Przykładowe zapisy

50px repeat(auto-fill, 100px)

10% repeat(auto-fit, 20%) 10%

[r1] 150px [r2] 200px [r3] repeat(auto-fill, [x] 50px)

repeat(auto-fit, [x] 50px) [x]

repeat(4, 50px) repeat(auto-fill, 100px) repeat(2, 75px)

minmax(50px, max-content) repeat(auto-fit, 50px)

repeat(auto-fit, 50px) minmax(min-content, 150px)

[r1] 50px [r2] repeat(auto-fit, 50px) minmax(min-content, 150px)

repeat(auto-fill, [r] minmax(100px, 1fr) [x] 50px) [r] 50px [x]

name

Składnik name nie jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości grid-template-rows. Składnik name określa nazwę linii wierszowej budującej siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki.

Dostępne wartości

wartość własna (dodatkowo z wyłączeniem wartości span)

Sposób podawania

wybraną nazwę należy podać pomiędzy nawiasem kwadratowym [], ponadto jeżeli z jakiegoś powodu chcemy, aby dana linia wierszowa budująca siatkę elementu HTML tworzącego układ siatki posiadała więcej niż jedną nazwę, wtedy do danego nawiasu kwadratowego należy dodać kolejną nazwę (wszystkie nazwy należy oddzielić od siebie przynajmniej jednym białym znakiem (zazwyczaj znakiem spacji))

Wartość domyślna

brak

size

Składnik size nie jest zawsze wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości grid-template-rows. Składnik size określa rozmiar wysokości wiersza budującego siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki.

Dostępne wartości

dowolna nieujemna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub procenty

Sposób podawania

gdy w naszym zapisie chcemy określić wartość składnika name, wtedy w naszym zapisie musimy również określić wartość składnika size

Wartości procentowe

wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru wysokości obszaru zawartości elementu HTML tworzącego układ siatki

Dla zaawansowanych

gdy rozmiar wysokości obszaru zawartości elementu HTML tworzącego układ siatki uzależniony jest wyłącznie od rozmiaru wysokości wierszy budujących siatkę, wtedy wartości procentowe działają na takiej samej zasadzie, jak wartość auto

Sytuacje, gdy rozmiar wysokości obszaru zawartości elementu HTML tworzącego układ siatki uzależniony jest wyłącznie od rozmiaru wysokości wierszy budujących siatkę:

 • gdy element HTML tworzący układ siatki jest typu inline-grid oraz nie posiada w żaden sposób ustalonego stałego rozmiaru wysokości obszaru zawartości
 • gdy element HTML tworzący układ siatki jest pływającym elementem HTML oraz nie posiada w żaden sposób ustalonego stałego rozmiaru wysokości obszaru zawartości
 • gdy element HTML tworzący układ siatki posiada pozycję absolute lub pozycję fixed oraz nie posiada w żaden sposób ustalonego stałego rozmiaru wysokości obszaru zawartości
Wartość domyślna

brak

Dodatkowe dostępne wartości składnika size

minmax()

Za pomocą specjalnej funkcji minmax() możemy określić przedział wartości, jaki może posiadać rozmiar wysokości wiersza budującego siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki.

Parametry funkcji minmax()

min

Parametr min jest wymaganym parametrem funkcji minmax(). Parametr min określa wartość minimalną przedziału wartości.

Dostępne wartości

dowolna nieujemna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub procenty (jak również wartość min-content, max-content lub wartość auto, jednak tylko wtedy, gdy wartością składnika max jest dowolna nieujemna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub procenty)

Wartość domyślna

brak

max

Parametr max jest wymaganym parametrem funkcji minmax(). Parametr max określa wartość maksymalną przedziału wartości.

Dostępne wartości

dowolna nieujemna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub procenty (jak również dowolna nieujemna liczba wraz z jednostką fr lub wartość min-content, max-content lub wartość auto, jednak tylko wtedy, gdy wartością składnika min jest dowolna nieujemna liczba wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub procenty)

Informacje dodatkowe

jeżeli podana przez nas wartość parametru max okaże się mniejsza od podanej przez nas wartości parametru min, wtedy wartość parametru max jest ignorowana

Wartość domyślna

brak

repeat()

Za pomocą specjalnej funkcji repeat() możemy określić rozmiar wysokości poszczególnych wierszy budujących siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki. Dodatkowo możemy określić nazwy poszczególnych linii wierszowych budujących siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki.

Parametry funkcji repeat()

number

Parametr number jest wymaganym parametrem funkcji repeat(). Parametr number określa ilość powtórzeń parametru pattern w celu uzyskania ostatecznej wartości.

Dostępne wartości

dowolna dodatnia liczba całkowita

Wartość domyślna

brak

pattern

Parametr pattern jest wymaganym parametrem funkcji repeat(). Parametr pattern określa wzorzec, który powinien zostać powtórzony ilość razy, na którą wskazuje wartość parametru number.

Dostępne wartości

drugi wzorzec wartości (lecz w tym wypadku wyłącznie zapis name size name)

Informacje dodatkowe

w podanym przez nas wzorcu nie może wystąpić funkcja repeat()

gdy w podanym przez nas zapisie wartość parametru number jest większa od wartości 1 oraz gdy pierwszą oraz ostatnią wartością wzorca jest wartość określająca nazwę linii wierszowej, wtedy obie wspomniane nazwy będą dotyczyły jednej i tej samej kolejnej linii wierszowej (przykładowo zapis repeat(2, [r1] 100px [r2]) będzie równoznaczny z wartością [r1] 100px [r2 r1] 100px [r2])

Wartość domyślna

brak

auto-repeat

Składnik auto-repeat jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości grid-template-rows. Składnik auto-repeat określa automatyczny sposób wypełnienia wierszami rozmiaru wysokości wolnej przestrzeni obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki.

Wartość domyślna

brak

Dostępne wartości składnika auto-repeat

repeat()

Za pomocą specjalnej funkcji repeat() możemy określić kilka cech automatycznego sposobu wypełnienia wierszami rozmiaru wysokości wolnej przestrzeni obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki.

Parametry funkcji repeat()

auto-mode

Parametr auto-mode jest wymaganym parametrem funkcji repeat(). Parametr auto-mode określa tryb automatycznego sposobu wypełnienia wierszami rozmiaru wysokości wolnej przestrzeni obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki.

Dostępne wartości

wartość auto-fill lub wartość auto-fit

Informacje dodatkowe

wartość auto-fill sprawia, że rozmiar wysokości wolnej przestrzeni obszaru zawartości elementu HTML tworzącego układ siatki zostanie wypełniony wierszami (utworzonymi na podstawie wartości parametru pattern) taką ilość razy, aby nie spowodować przepełnienia elementu HTML tworzącego dany układ siatki

wartość auto-fit sprawia, że rozmiar wysokości wolnej przestrzeni obszaru zawartości elementu HTML tworzącego układ siatki zostanie wypełniony wierszami (utworzonymi na podstawie wartości parametru pattern) taką ilość razy, aby nie spowodować przepełnienia elementu HTML tworzącego dany układ siatki, dodatkowo rozmiar wysokości w ten sposób utworzonych wierszy, do których nie został przypisany żaden element HTML, zostanie zmniejszony do zera

Wartość domyślna

1

pattern

Parametr pattern jest wymaganym parametrem funkcji repeat(). Parametr pattern określa wzorzec, który powinien zostać powtórzony ilość razy, na którą wskazuje wartość parametru auto-mode.

Dostępne wartości

drugi wzorzec wartości (lecz w tym wypadku wyłącznie zapis name size name)

Informacje dodatkowe

w podanym przez nas wzorcu nie może wystąpić funkcja repeat()

Wartość domyślna

brak

Przykład

 grid-template-rows:repeat(auto-fill, 60px);
div-1
div-2
div-3
div-4
div-5

Wierszami budującymi siatkę przykładowego elementu "div#gridbox" są wiersze o rozmiarze wysokości równym 60 pikseli, wspomniane wiersze wypełniają rozmiar wysokości wolnej przestrzeni obszaru zawartości przykładowego elementu "div#gridbox", ponadto poszczególne linie wierszowe budujące siatkę przykładowego elementu "div#gridbox" nie posiadają swoich nazw, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "grid-template-rows" wraz z wartością w postaci funkcji "repeat()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "auto-fill, 60px".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #gridbox {
    display:grid;
    grid-template-rows:repeat(auto-fill, 60px);
    grid-template-columns:repeat(auto-fill, 70px);
    width:460px;
    height:400px;
    background-color:#CBFFFF;
   }

   #gridbox > div {
    padding:0.5em;
    font-size:1.3em;
   }

   #gridbox > :nth-child(1) {
    grid-row-start:1;
    grid-row-end:5;
    grid-column-start:1;
    grid-column-end:3;
    background-color:red;
   }

   #gridbox > :nth-child(2) {
    grid-row-start:2;
    grid-row-end:6;
    grid-column-start:3;
    grid-column-end:5;
    background-color:orange;
   }

   #gridbox > :nth-child(3) {
    grid-row-start:3;
    grid-row-end:7;
    grid-column-start:5;
    grid-column-end:7;
    background-color:yellow;
   }

   #gridbox > :nth-child(4) {
    grid-row-start:1;
    grid-row-end:2;
    grid-column-start:5;
    grid-column-end:7;
    background-color:pink;
   }

   #gridbox > :nth-child(5) {
    grid-row-start:6;
    grid-row-end:7;
    grid-column-start:1;
    grid-column-end:3;
    background-color:gold;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="gridbox">
   <div>div-1</div>
   <div>div-2</div>
   <div>div-3</div>
   <div>div-4</div>
   <div>div-5</div>
  </div>

 </body>
</html>